menu bar

Ochrona danych osobowych i zasady ich przetwarzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu lub Klientów Sklepu Internetowego Navitel. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe w przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541172, o numerze REGON: 360721568, NIP: 5342501653 (zwana ”Administratorem”).

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
Poczty elektronicznej: na adres info@navitel-poland.pl, support@navitel-poland.pl
Pocztą tradycyjną na adres: al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa
Telefonicznie pod numerem: +48 786 198 050, +48 22 730 12 87

III. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe są przede wszystkim zbierane od Ciebie. Podając nam swoje dane osobowe dotyczące np. Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru NIP, możemy zrealizować sprzedaż urządzeń i/lub usług w naszym serwisie. Twoje dane zbieramy od Ciebie również w związku ze składanymi reklamacjami oraz kontaktem z naszymi pracownikami i konsultantami.

Nasz serwis daje Ci możliwość używania kont w innych serwisach (np. Facebook lub Google), np. do założenia i logowania się do konta. Jeśli chcesz skorzystać z kont w innych serwisach, to wyłącznie na Twoją prośbę i za Twoją zgodą właściciele tych serwisów przekażą nam Twoje dane osobowe.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dane są przetwarzane znajdziesz w części „Zakres przetwarzania danych osobowych”.

2. Niezbędność przetwarzania danych osobowych

W celu możliwości realizacji Twojego zamówienia (w szczególności zawarcia z Tobą umowy i dostarczenia zamówionego sprzętu lub realizacji zakupionej usługi) czy w celu wysłania Newslettera podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Oznacza to, że jeżeli nie podasz nam swoich danych, to najczęściej nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usług ani przyjąć Twojego zamówienia. Tym samym pozyskanie od Ciebie danych osobowych będzie niezbędne dla realizacji większości naszych usług.

IV. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia na towary i usługi zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego Navitel, w tym w celu umożliwienia dostarczenia towaru w sposób wybrany przez Ciebie w formularzu zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. założenie konta) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 3. przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP – podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza danych w celach statystycznych i archiwalnych;
 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego - podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i Sklepu Internetowego;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub nakazu innego uprawnionego organu - podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie uzasadnionych roszczeń;
 6. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków - podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest obrona przed roszczeniami;
 7. w celu marketingu naszych Towarów i Usług - podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dążenie do rozwoju działalności poprzez marketing bezpośredni produktów i usług;

V. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy przede wszystkim informacje związane z zakupami w Sklepie Internetowym. Po otrzymaniu niezbędnych informacji możemy realizować Twoje zamówienia (w szczególności przyjąć zamówienie, rozliczyć płatność, dokonać wysyłki i zrealizować dostawę). Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli zamówienie składane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji, Twoje reklamacje oraz opinie, udzielone przez Ciebie zgody.
 2. W przypadku zakładania konta, możemy przetwarzać dane podane podczas rejestracji, w szczególności adres e-mail, hasło, płeć.
 3. Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy przetwarzamy także dodatkowe informacje, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, a które mogą być niezbędne w celu realizacji naszych usług bądź rozstrzygania Twoich wniosków lub reklamacji.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów księgowych i rachunkowości lub do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Obecnie okres przedawnienia wynosi 6 lat od dnia wykonania usługi, a jego upływ przypada na koniec roku kalendarzowego.

Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy ujawnić innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla rozwoju i ulepszania oferty Navitel.

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone:

 1. firmom przewozowym (np. kurierzy) – w celu dostarczenia Ci zakupionego towaru na adres wskazany przez Ciebie w zamówieniu;
 2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – możesz zrealizować płatność za zakupy w naszym Sklepie Internetowym przy użyciu różnego rodzaju elektronicznych usług płatniczych; podmioty pośredniczące mogą prosić Cię dodatkowo o akceptację ich regulaminów lub innych warunków świadczenia usług płatniczych, zapoznaj się proszę z tymi warunkami przed dokonaniem płatności;
 3. firmy świadczące usługi IT – nasi partnerzy pomagają nam m.in. wdrażać i utrzymywać stronę internetową, oprogramowanie służące do prowadzenia Serwisu i Sklepu Internetowego, udostępniają serwery i pozwalają na przesyłanie Newslettera;
 4. uprawnione organy państwowe – jeżeli się o to do nas zwrócą;

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi RODO.

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. żądania przenoszenia danych osobowych.

Ponadto jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności informacje o zakupach (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności będzie weryfikowana i aktualizowana w celu dostosowania do aktualnej działalności Administratora.